Pogoji za opravljanje dejavnosti

ministrstvoZaGospodarstvo

 

 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO SLUŽBA ZA PRAVNE ZADEVE IN JAVNA NAROČILA
Oddelek za pravne zadeve
Priročnik: POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
Ljubljana, januar 2009 Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 2

AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200 Posredovanje začasne delovne sile
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip (63/07 –
popr.)) lahko ministrstvo, pristojno za delo, s pogodbo o koncesiji pooblasti organizacijo
oziroma delodajalca, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje, da opravlja
strokovne naloge posredovanja dela, ki vključuje tudi posredovanje začasnih in občasnih del
dijakom in študentom, posredovanja zaposlitve, izdelavo zaposlitvenega načrta in izvajanje
ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
Organizacija oziroma delodajalec lahko zagotavlja delo delavcev drugemu delodajalcu, če
izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje in se pred začetkom opravljanja
dejavnosti vpiše v register agencij za zagotavljanje dela, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
delo.
Kadrovski, organizacijski in drugi pogoje za opravljanje dejavnosti posredovanja zaposlitev in
dela ter za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu so
opredeljeni v Pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni
list RS, št. 139/06).

ARHEOLOŠKA RAZISKOVANJA
91.030 Varstvo kulturne dediščine
Iskanje arheoloških ostalin in uporaba iskalnikov kovin in drugih tehničnih sredstev za te
namene sta dopustna le s predhodnim dovoljenjem zavoda pod pogojem, da iskanje izvaja
oseba, ki je strokovno usposobljena za izvajanje arheoloških raziskav – 32. člen Zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08).
Za iznos ali izvoz premičnin iz Priloge Uredbe 3911/92/EGS je potrebno dovoljenje ministra.
Način izdaje dovoljenja za iznos in izvoz ter vodenje evidence določi minister.
Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti za:
− posege v spomenik,
− posege v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi,
− posege v varstvena območja dediščine,
− posege v registrirano nepremično dediščino ali v enoto urejanja prostora, če to
obveznost določa prostorski akt, in
− za raziskavo dediščine.
Kdor trguje s kulturno dediščino, mora biti vpisan v razvid trgovcev, ki ga vodi Ministrstvo,
pristojno za kulturo.
Hranjenje nacionalnega bogastva – Minister določi minimalne strokovne, tehnične in
prostorske zahteve, ki jih morajo izpolniti lastniki oziroma posestniki pri hranjenju in prevozu
nacionalnega bogastva. S tem aktom določi tudi standarde varovanja in hranjenja
muzejskega gradiva v državnih in pooblaščenih muzejih – Pravilnik o varovanju in hranjenju
nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi
pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS, št. 110/08). Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 3

AVTO ŠOLA
85.530 Dejavnost vozniških šol
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o registraciji avtošole za tisto
kategorijo motornih vozil, za katero usposablja kandidate za voznike. Avtošola sme opravljati
dejavnost usposabljanja kandidatov, ko izpolni pogoje iz 159. člena zakona ter drugih
predpisov in jo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve vpiše v register avtošol – 158. člen
Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 57/08 – ZLDUVCP in
73/08 – odl. US).

BANČNE STORITVE
64.190 Drugo denarno posredništvo
Na območju Republike Slovenije lahko bančne storitve opravlja:
1. banka, ki za opravljanje teh storitev pridobi dovoljenje Banke Slovenije,
2. banka ali posebna finančna institucija države članice, ki v skladu s tem zakonom ustanovi
podružnico na območju Republike Slovenije oziroma je v skladu s tem zakonom upravičena
neposredno opravljati bančne storitve na območju Republike Slovenije,
3. podružnica banke tretje države, ki pridobi dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev.
33. čl. Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06). Banka mora biti organizirana v
pravnoorganizacijski obliki delniške družbe ali evropske delniške družbe.

BIOCIDI
20.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije,
opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot
zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti
proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih
kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) – 3. člen Zakona o biocidnih
proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) in 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št.
110/03-UPB1, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZbioP in 16/08). Dovoljenje izda organ, pristojen za
kemikalije.

DEJAVNOST ORGANIZIRANJA IN PRODAJE TURISTIČNIH ARANŽMAJEV
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
Pravica do opravljanja dejavnosti organiziranja ali prodaje turističnih aranžmajev se pridobi
na podlagi licence, ki jo na podlagi danega javnega pooblastila s strani Ministrstva za
gospodarstvo podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije. Register izdanih licenc
organizatorjem potovanj in turističnim agentom vodi Gospodarska zbornica.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki želi pridobiti licenco za dejavnost
organiziranja turističnih aranžmajev iz prvega odstavka prejšnjega člena, mora predložiti
naslednja dokazila:1
– da ima opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev vpisano v ustrezni
register oziroma vpisnik,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi v dejavnosti,
1 36. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, ZSRT). Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 4
– da ima poslovni prostor,
– da oseba, ki vodi dejavnost, ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper
gospodarstvo, pravni promet, oziroma ji ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja
dejavnosti s področja organiziranja turističnih aranžmajev, dokler ta prepoved traja,
– da ima oseba, ki vodi dejavnost in zastopa organizatorja potovanj v pravnem prometu
najmanj višjo strokovno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj v tej dejavnosti,
– o zavarovanju za primer nesolventnosti, ki se nanaša na zavarovanje stroškov vrnitve oseb
na potovanju v kraj njihovega prebivališča oziroma na kraj odhoda, če tega organizator
potovanja ni sposoben sam financirati,
– garancijo ali dokazilo o zavarovanju za povrnitev škode zaradi neizvajanja ali neustreznega
izvajanja pogodbenih obveznosti.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki želi pridobiti licenco za dejavnost
prodaje turističnih aranžmajev iz prvega odstavka 35. člena tega zakona, mora predložiti
naslednja dokazila: 2
– da ima opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih aranžmajev vpisano
v ustrezni register oziroma vpisnik,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi v dejavnosti,
– obratovalni čas,
– da ima poslovni prostor, ki ne sme biti v stanovanju in je dostopen strankam v
opredeljenem obratovalnem času, ki mora biti izobešen na vidnem mestu,
– da oseba, ki vodi dejavnost, ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper
gospodarstvo, pravni promet, oziroma ji ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja
dejavnosti s področja prodaje oziroma posredovanja turističnih aranžmajev, dokler ta
prepoved traja,
– da ima oseba, ki vodi dejavnost in zastopa turističnega agenta v pravnem prometu najmanj
višjo strokovno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj v tej dejavnosti.
Podrobnejši pogoji so določeni v Pravilniku o načinu in postopku pridobitve licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih licenc
Uradni list RS, št. 13/99).

DEJAVNOST PRIDELAVE IN DODELAVE SEMEN IN SADIK
01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
01.300 Razmnoževanje rastlin
01.640 Obdelava semen
S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih
rastlin se smejo ukvarjati samo dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, ki ga vodi
Fitosanitarna uprava RS- 5. člen Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin Uradni list
RS, št. 25/05- UPB1). Uprava odloči o vpisu v register dobaviteljev z odločbo (7. člen).

DEJAVNOST TURISTIČNIH VODNIKOV IN TURISTIČNIH SPREMLJEVALCEV
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
2 37. člen ZSRT. Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 5
Turistični vodnik ali spremljevalec je lahko oseba, ki po opravljenem preizkusu znanja pridobi
izkaznico Gospodarske zbornica Slovenije- 39. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 2/04).

DETEKTIVSKA DEJAVNOST
80.300 Poizvedovalne dejavnosti
Za opravljanje detektivske dejavnosti mora imeti detektiv licenco, ki mu jo lahko izda
Detektivska zbornica Slovenije na njegovo prošnjo, če izpolnjuje naslednje pogoje – 8. člen
Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/07 – UPB3).:
1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da ima končano višjo ali visoko šolo in opravljen detektivski izpit;
3. da ni pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
4. da v zadnjih štirih letih ni opravljal nalog pooblaščenih uradnih oseb Ministrstva za
notranje zadeve ali obveščevalno -varnostnih služb;
5. da aktivno obvlada slovenski jezik;
6. da je vreden zaupanja za opravljanje detektivske dejavnosti.

EKSPLOZIVNE SNOVI
20.510 Proizvodnja razstreliv
Pravna oseba ali podjetnik lahko začne s proizvodnjo ali prometom z eksplozivi ali
pirotehničnimi izdelki, ko dobi dovoljenje ministrstva ali dovoljenje pristojnega organa.
Dovoljenje za proizvodnjo eksplozivov je lahko časovno omejeno, v dovoljenju za
proizvodnjo ali promet pa lahko ministrstvo določi tudi dodatne pogoje, če je to potrebno
zaradi varovanja življenja, zdravja ljudi in premoženja ali zaradi zagotavljanja varstva okolja
in javnega reda – 9. len Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št.
55/08).
Dovoljenje za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov kategorij 3, ki jih lahko
uporabljajo le strokovno usposobljene osebe, ter kategorij 4, T2 in P2, na območju Republike
Slovenije pristojni organ izda pravni osebi ali podjetniku, ki ima dovoljenje za promet z
eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki. Dovoljenje za nakup in prenos se lahko izda za enkratni
ali večkratni nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov z veljavnostjo do dvanajst
mesecev od dneva izdaje 26. člen ZEPI.
Za prenos v Evropski uniji, uvoz, izvoz in tranzit eksplozivov, streliva ali pirotehničnih
izdelkov je potrebno dovoljenje ministrstva. Dovoljenje za prenos v Evropski uniji in za uvoz
ali izvoz se lahko izda pravni osebi ali podjetniku, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet
z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom. Pravna oseba ali podjetnik, ki nima
dovoljenja za proizvodnjo ali promet z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom, lahko
opravlja samo prevoz – 31. člen ZEPI.

ENERGETSKA DEJAVNOST
35.111 Proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah
35.112 Proizvodnja elektrike v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
35.119 Druga proizvodnja elektrike
35.120 Prenos električne energije
35.130 Distribucija električne energije
35.140 Trgovanje z električno energijo
35.210 Proizvodnja plina Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 6
35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to
energetsko dejavnost, ki jo podeli Agencija za energijo – 6. člen Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2 in 70/08). Licenco je potrebno pridobiti za naslednje
dejavnosti:
– proizvodnjo električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW v
posamezni elektrarni ali toplarni,
– proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv,
– predelavo nafte ali naftnih derivatov,
– transport energije in goriv po omrežjih,
– dejavnost sistemskega operaterja,
– skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
– dobavo električne energije, plina ali toplote,
– organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom,
– trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo ali zemeljskim
plinom
Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije,
opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot
zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti
proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih
kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) – 44. člen Zakona o kemikalijah
(Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZbioP in 16/08). Dovoljenje izda
organ, pristojen za kemikalije.

FITOFARMACEVTI
20.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
S prometom FFS se lahko ukvarjajo pravne in fizične osebe s sedežem v državi članici EU,
ki poleg drugih predpisanih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje glede prostorov,
opreme in kadrov, kar ugotovi pristojni organ z odločbo v upravnem postopku. Pristojni organ
je Fitosanitarna uprava RS, ki z odločbo določi tudi registrsko številko za vpis v register
pravnih in fizičnih oseb za promet s FFS- 1. člen Pravilnika o vpisu in izbrisu iz registra
pravnih in fizičnih oseb za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 58/01,
64/05 in 66/07) in 5. člen Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 –
UPB2).

GEODETSKA DEJAVNOST
71.121 Geo-meritve, kartiranje
Dela na področju geodetske dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost
življenja ali zdravja ljudi, in strokovna dela in postopke v zvezi z nalogami geodetske službe,
ki jih zakon opredeljuje kot geodetske storitve, lahko opravljata samo samostojni podjetnik
posameznik ali gospodarska družba, ki sta vpisana v imenik geodetskih podjetij pri Inženirski
zbornici Slovenije in izpolnjujeta pogoje, določene s tem zakonom – 3. člen Zakona o
geodetski dejavnosti – ZGeoD (Uradni list RS, št. 8/00, 1/01 – skl. US, 44/03 – odl. US,
100/03 – odl. US, 47/06 – ZEN in 45/08)
Za vsako geodetsko delo iz Uredbe o določitvi seznama del na področju geodetske
dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost življenja ali zdravja ljudi Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 7
(Uradni list RS, št. 23/04) mora geodetsko podjetje imenovati odgovornega geodeta, ki je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije.
Strokovna dela in postopke v zvezi z nalogami geodetske službe, ki jih zakon opredeljuje kot
geodetske storitve, lahko po 27. členu ZGeoD izvajajo le geodetska podjetja, ki pridobijo
dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev. O zahtevi za pridobitev dovoljenja odloča
Geodetska uprava Republike Slovenije. Geodetsko podjetje, ki ima dovoljenje, mora za
vsako geodetsko storitev imenovati odgovornega geodeta za geodetske storitve, ki je vpisan
v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije, ima opravljen poseben
strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev in aktivno obvlada slovenski jezik (31. člen
ZGeoD).

GORSKI VODNIK
93.190 Druge športne dejavnosti
Dejavnost gorskega vodnika lahko opravlja fizična oseba, ki je opravila vse z zakonom
predpisane izpite in je vpisana v imenik aktivnih gorskih vodnikov pri Združenju gorskih
vodnikov RS- 4. člen Zakona o gorskih vodnikih (Uradni list RS, št. 99/04- UPB1).

GOSPODARSKI RIBOLOV
03.110 Morsko ribištvo
Za gospodarski ribolov je potrebno dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, pravne ali fizične
osebe morajo izpolnjevati pogoje iz 11. čl. Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št.
115/06).
Pri morskem ribištvu obstaja obveznost pri gospodarskem ribolovu oziroma dovoljenju za
gospodarski ribolov, in sicer: vpis v evidenco ribiških plovil, ki jo v skladu z 20. členom vodi
ZRS.

GOSTINSTVO
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za
kratkotrajno bivanje
55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
56.10 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
− 56.101 Restavracije in gostilne
− 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
− 56.103 Slaščičarne in kavarne
− 56.104 Začasni gostinski obrati
− 56.105 Turistične kmetije brez sob
56.300 Strežba pijač
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
Gostinsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki
so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost
določeno v svojem temeljnim aktu, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.
Gostinsko dejavnost lahko v obsegu, ki ga določa Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 8
93/07 – UPB2), opravljajo kot sobodajalci in kmetje tudi fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom.
Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni:
1. minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:
– poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na
kmetijah;
– pogoje glede zunanjih površin gostinskega obrata (funkcionalno zemljišče in druge zunanje
površine);
– pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata;
2. pogoji glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri
sobodajalcih in na kmetijah;
3. pogoji, ki se nanašajo na merila in način kategorizacije nastanitvenih gostinskih obratov,
prostorov za goste pri sobodajalcih ter na kmetijah z nastanitvijo in marin;
4. pogoji glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu.
Sobodajalec po tem zakonu je fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali
pravna oseba, ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali v najetem
stanovanju ali počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti
pa lahko, ne glede na določbo drugega odstavka 5. člena tega zakona, tudi v drugih
prostorih. Fizična oseba je lahko sobodajalec, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne
več kot pet mesecev v koledarskem letu), gostom nudi do 15 ležišč in je vpisana v Poslovni
register Slovenije.
Kmet lahko na svoji kmetiji opravlja gostinsko dejavnost kot svojo dopolnilno dejavnost, ali
pa na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, pod pogoji, ki jih glede obsega in
pogojev opravljanja dejavnosti določajo predpisi, ki urejajo opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji. Gostom lahko nudi le jedi iz domačega okolja in doma pridelane in predelane
pijače (kmetija odprtih vrat, vinotoči in osmice), razen če tem gostom nudi tudi nastanitev.
Pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti lahko dovoli kmetu, da ne glede na določbo
prejšnjega odstavka nudi gostom tudi druge domače jedi in kupljeno pijačo.

IGRE NA SREČO – AVTOMATI
92.001 Dejavnost igralnic
Posebne igre na srečo po tem zakonu so igre, ki jih igrajo igralci proti igralnici ali drug proti
drugemu na posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali na
igralnih avtomatih ter stave in druge podobne igre v skladu z mednarodnimi standardi (v
nadaljnjem besedilu: posebne igre na srečo).
Posebne igre na srečo sme prirejati kot svojo dejavnost le delniška družba, ki ima sedež na
območju Republike Slovenije, na podlagi koncesije – 55. člen Zakona o igrah na srečo
(Uradni list RS, št. 134/03 – UPB1, 19/04 – odl. US in 132/04 – odl. US).
O dodelitvi koncesije za prirejanje iger na srečo in njenem podaljšanju, izdaji soglasij in o
zadevah iz 53., 81. člena in petega odstavka 92. člena tega zakona odločata Vlada
Republike Slovenije in minister, pristojen za finance – 8. člen Zakona o igrah na srečo.

IZDAJA ELEKTRONSKEGA DENARJA
64.190 Drugo denarno posredništvo Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 9
Družba za izdajo elektronskega denarja je pravna oseba, ki opravlja storitve izdaje
elektronskega denarja na podlagi dovoljenja pristojnega nadzornega organa za opravljanje
teh storitev.
Na območju Republike Slovenije lahko storitve izdaje elektronskega denarja opravlja – 36.
člen Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06):
1. banka ali družba za izdajo elektronskega denarja, ki za opravljanje teh storitev pridobi
dovoljenje Banke Slovenije,
2. banka ali družba za izdajo elektronskega denarja države članice, ki v skladu s tem
zakonom ustanovi podružnico na območju Republike Slovenije oziroma je v skladu s tem
zakonom upravičena neposredno opravljati storitve izdaje elektronskega denarja na območju
Republike Slovenije,
3. podružnica banke ali družbe za izdajo elektronskega denarja tretje države, ki pridobi
dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev.
Ker velja, da smejo banke opravljati vzajemno priznane finančne storitve (sem spada tudi
opravljanje poslov izdajanja elektronskega denarja) na območju Republike Slovenije, le če
pridobijo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje teh storitev, morajo banke torej pridobiti
ustrezno dovoljenje skladno z 88 členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06).

MENJALNICA
66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
Menjalniške posle lahko opravljajo rezidenti, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije.
Banka Slovenije sklepe in navodila, s katerimi predpiše pogoje in način opravljanja
menjalniških poslov ter postopek nadzora nad opravljanjem teh poslov, objavi tudi na spletni
strani Banke Slovenije. – 8. člen Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08),
Sklep o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 92/03 in 56/04) in Navodilo za
izvajanje sklepa o opravljanju menjalniških poslov /Uradni list RS, št. 96/03).

POTROŠNIŠKO KREDITIRANJE
64.920 Drugo kreditiranje
Dajalec kreditov, ki mora pridobiti dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega
kreditiranja, mora na Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov vložiti pisni zahtevek
za izdajo dovoljenja – 22. člen Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/04 –
UPB1 in 111/07).
Ker velja, da smejo banke opravljati vzajemno priznane finančne storitve (sem spada tudi
potrošniško kreditiranje) na območju Republike Slovenije, le če pridobijo dovoljenje Banke
Slovenije za opravljanje teh storitev, morajo banke torej pridobiti ustrezno dovoljenje skladno
z 88 členom Zakona o bančništvu (ZBan-1; Uradni list RS, št. 131/06).

PRIREJANJE KLASIČNIH IGER NA SREČO
92.711 Prirejanje klasičnih iger na srečo
Klasične igre na srečo so po določbah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 –
UPB1, 19/04 – odločba US in 132/04 – odločba US) številčne loterije, loterije s trenutno
znanim dobitkom, kviz loterije, tombole, lota, športne napovedi, športne stave, srečelovi in
druge podobne igre. Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 10
Klasične igre na srečo sme trajno prirejati kot svojo dejavnost le delniška družba, ki ima
sedež na območju Republike Slovenije, na podlagi posebne koncesije – 30. člen Zakona o
igrah na srečo.
O dodelitvi koncesije za prirejanje iger na srečo in njenem podaljšanju, izdaji soglasij in o
zadevah iz 53., 81. člena in petega odstavka 92. člena tega zakona odločata Vlada
Republike Slovenije in minister, pristojen za finance – 8. člen Zakona o igrah na srečo.

ŠPEDICIJE IN DRUGE SPREMLJAJOČE PROMETNE DEJAVNOSTI
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
Zastopanje pred carinskimi organi (Carinjenje blaga, posredništvo- prej 63.400.002)
Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti
(UL L št. 302 z dne 19. 10. 1992, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu:
carinski zakonik) v 5. členu določa, da lahko vsakdo pod pogoji iz drugega odstavka 64.
člena carinskega zakonika imenuje zastopnika, ki zanj pred carinskimi organi opravlja
formalnosti v skladu s carinskimi predpisi. Zastopnik mora imeti sedež na območju Skupnosti
(razen v primeru tranzitnega postopka, začasnega uvoza in priložnostnega deklariranja
blaga, če carinski organi menijo, da je to upravičeno). Zastopanje je lahko posredno in
neposredno. Država članica lahko omeji pravico do vlaganja carinske deklaracije preko
posrednega oziroma neposrednega zastopnika s tem, da mora biti carinski zastopnik
posrednik, ki opravlja dejavnost na ozemlju tiste članice.
Republika Slovenija je s 6. členom Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske
skupnosti (Uradni list RS, štev. 25/04 in 28/06 Odl .US: U-I-315/05-9- v nadaljevanju:
ZICPES) to omejitev uvedla, tako da mora oseba, ki opravlja posle zastopanja v okviru svoje
dejavnost izpolnjevati naslednja pogoja:
1. imeti sedež ali stalno prebivališče na območju uporabe ZICPES-a (torej Slovenije),
2. imeti sama oziroma zaposlovati osebo ki ima:
– najmanj srednjo strokovno izobrazbo in
– opravljen poseben strokovni izpit za osebe, ki opravljajo posle zastopanja.
Osebi, ki izpolnjuje te pogoje, izda Generalni carinski urad dovoljenje za opravljanje poslov
zastopanja v carinskih zadevah.
Uredba o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah (Uradni list RS, št.
33/04, 109/04, 96/05) določa v 2 členu, da morajo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki
izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena ZICPES pridobiti dovoljenje Generalnega
carinskega urada Republike Slovenije, ki ni prenosljivo. Fizične osebe, ki imajo najmanj
srednjo strokovno izobrazbo in so opravile poseben strokovni izpit iz 11. člena uredbe, pa
pridobijo licenco, ki ni prenosljiva in ki jo na podlagi 8. člena uredbe tudi izda Generalni
carinski urad. Izpit se opravlja po v 11. členu predpisanih tematskih področjih in pred posebej
imenovano petčlansko komisijo, katere člani morajo imeti najmanj visoko strokovno
izobrazbo. Komisijo imenuje Generalni carinski urad in je sestavljena iz dveh predstavnikov
Generalnega carinskega urada, enega predstavnika špediterjev, enega predstavnika
Ministrstva za finance in enega predstavnika strokovne javnosti – visokošolske ustanove.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Organizacije za izobraževanje odraslih, ki bodo izvajale javno veljavne programe ali
programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, lahko začnejo opravljati izobraževalno Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 11
dejavnost po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje odraslih- 14.
člen Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1)

IZDAJANJE MEDIJEV
58.130 Izdajanje časopisov
izdajatelj medija mora pred začetkom izvajanja dejavnosti priglasiti medij pri ministrstvu
zaradi vpisa v razvid medijev- 12. člen Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1)

IZVAJANJE STORITEV SOCIALNEGA VARSTVA
87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno
obolelih in zasvojenih oseb
87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
88.990 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
Storitve socialnega varstva, ki so opredeljene kot javna služba, lahko opravljajo pravne in
fizične osebe, če pridobijo koncesijo na javnem razpisu. Koncesijo podeli ministrstvo,
pristojno za socialno varstvo (za dejavnosti iz prvega odstavka 43. člena ZSV) oziroma
občina (drugi odstavek 43. člena ZSV). Storitve socialnega varstva izven mreže javne
službe, pa lahko opravljajo pravne ali fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za delo, ki ga daje
ministrstvo, pristojno za socialno varstvo in so vpisane v register zasebnikov in pravnih oseb,
ki opravljajo socialnovarstvene storitve.
88.100 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
CSD opravljalo naloge, ki so centrom poverjene kot javna pooblastila, ter naloge, ki jih
centrom nalagajo drugi predpisi – po Zakonu o socialnem varstvu opravljajo centri štiri
socialnovarstvene storitve (in za občino eno), ki se vse lahko opravljajo na podlagi koncesije
ali dovoljenja za delo.
88.100 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Delovanje invalidskih organizacij je vezano na Zakon o invalidskih organizacijah (Uradni list
RS, št. 108/02).
Vlogo za pridobitev statusa invalidske organizacije lahko vloži društvo ali zveza društev na
ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo (12. člen zakona). Vlogi za pridobitev statusa je
potrebno priložiti dokazila iz 13. člena zakona.

IZVAJANJE STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN PREVERJANJA ZNANJA IZ
PREDPISOV, KI UREJAJO PROIZVODNJO IN PROMET KEMIKALIJ
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Organizacijo tečajev in preizkus znanja izvajajo pooblaščene organizacije, ki jih na predlog
Urada RS za kemikalije pooblasti minister, pristojen za zdravje – 2. člen Pravilnika o vsebini
tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo
in promet kemikalij (Uradni list RSRS, št. 131/03 in 113/08).

IZVAJANJE USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanjeSeznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 12
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda pooblastilo pravni ali fizični osebi, ki
izpolnjuje pogoje za usposabljanje – 10. člen Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za
varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom (Uradni list RS, št. 64/95)

IZVRŠITELJI
69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
Izvršitelja imenuje minister, pristojen za pravosodje na podlagi razpisa – Zakon o izvršbi in
zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07, 93/07, 6/08 – skl. US, 37/08 – ZSZ-1, 45/08 – ZArbit in
113/08 – odl. US). Izvršitelji morajo izpolnjevati pogoje iz Pravilnika o minimalnih tehničnih in
drugih pogojih, ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja
(Uradni list RS, št. 6/99).

KEMIKALIJE
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
20.110 Proizvodnja tehničnih plinov
20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
19.100 Proizvodnja koksa
20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
20.170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki
20.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
25.611 Prekrivanje kovin s kovino
25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije,
opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot
zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti
proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih
kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) – 44. člen Zakona o kemikalijah
(Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZbioP in 16/08). in 4. člen
Pravilnika o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih
kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot
zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03, 15/07 in 77/08). Dovoljenje izda
organ, pristojen za kemikalije.

PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE:
Licence oziroma registracije izdaja organ, pristojen za kemikalije, za izvajalce, ki opravljajo
dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge. Izvajalci morajo pridobiti
licenco oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz.
registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah
(Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za
nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi
državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco
na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za
Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št.
273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 13

STRATEŠKO BLAGO POSEBNEGA POMENA ZA VARNOST IN ZDRAVJE:
20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
71.111 Arhitekturno projektiranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije
Zavezanci morajo pred začetkom opravljanja strateške dejavnosti to priglasiti pri pristojnem
organu oziroma pridobiti dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti na podlagi 9. člena
Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list
RS, št. 29/06). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.

KOZMETIKA
20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
Dobavitelj kozmetičnih proizvodov mora dejavnost predhodno priglasiti pri Uradu RS za
kemikalije – 9. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – UPB1,
47/04 ZdZPZ) in 3. člen Pravilnika o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih
proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v
promet – (Uradni list RS, št. 114/03 in 40/07).

KULTURNI DELAVCI
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
Posameznik lahko samostojno kot poklic opravlja kulturno dejavnost kot samostojni
ustvarjalec na področju kulture, če je vpisan v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu,
pristojnem za kulturo – 82. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08).
Pogoji za vpis v razvid iz prejšnjega odstavka so:
– da kandidat opravlja samostojno specializiran poklic na področjih iz 4. člena tega zakona in
ni uživalec pokojnine,
– da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazuje, da je
usposobljen za opravljanje te dejavnosti.

LEKARNIŠKA DEJAVNOST
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
zasebniki lahko opravljajo lekarniško na podlagi koncesije, za podelitev katere izvede občina
ali mesto javni razpis na podlagi meril, določenih s planom zdravstvenega varstva RS.
Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti podeli pristojni upravni organ občine ali mesta
v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, po poprejšnjem mnenju lekarniške
zbornice in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – 13. člen Zakona o lekarniški
dejavnosti (Ur.l. RS, št. 36/04- UPB1)

LOVSKI ČUVAJ
01.50 Lov in lovske storitve Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 14
Lovski čuvaj lahko postane polnoleten državljan oziroma polnoletna državljanka Republike
Slovenije, ki ima orožni list in je opravil izpit za lovskega čuvaja ter ima kot član lovske
organizacije triletno lovsko prakso – 72. člen Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št.
16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).

LOVEC
01.700 Lovstvo
Pravico udejstvovanja v lovu ima državljan oziroma državljanka Republike Slovenije ali tuji
državljan oziroma tuja državljanka s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki ima opravljen
lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico ali je zaposlen oziroma zaposlena v lovišču s
posebnim namenom. Kdor nima lovskega izpita, sme loviti le v spremstvu osebe, ki ima
lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico ali je zaposlen oziroma zaposlena v lovišču s
posebnim namenom. (3) Tuji državljani oziroma tuje državljanke, ki nimajo stalnega bivališča
v Republiki Sloveniji, lahko lovijo kot lovski gosti oziroma gostje, ki si pravico udejstvovanja v
lovu pridobijo od upravljavca. Lovskim gostom mora upravljavec zagotoviti strokovno
spremstvo. – 60. člen Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US
in 17/08).

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami
in materiali
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in
ortopedskimi pripomočki
Pravne ali fizične osebe, registrirane v RS za opravljanje dejavnosti izdelave medicinskih
pripomočkov, prometa na debelo in prometa na drobno z medicinskimi pripomočki, se morajo
pred pričetkom opravljanja dejavnosti pri Uradu Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomočke vpisati v register izdelovalcev oz. dobaviteljev medicinskih
pripomočkov oz. v register medicinskih pripomočkov, ki so lahko v prometu v RS- 99. člen
Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi,
67/02, 47/04 – ZdZPZ, 31/06 – ZZdr -1).
Pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno v
specializirani prodajalni mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še posebne pogoje, ki jih
predpiše pristojni minister v soglasju z ministrom pristojnim za trgovino – Pravilnik o
medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 71/03, 51/04 in 98/06).

MINERALNE SUROVINE
05.100 Pridobivanje črnega premoga
05.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
08.920 Pridobivanje šote
06.100 Pridobivanje surove nafte
06.200 Pridobivanje zemeljskega plina
09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
07.210 Pridobivanje uranove in torijeve rude
07.100 Pridobivanje železove rude
07.290 Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin
08.110 Pridobivanje kamna Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 15
09.900 Storitve za drugo rudarjenje
08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
08.930 Pridobivanje soli
08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
Rudarsko pravico lahko pridobi pravna ali fizična oseba s koncesijo, ki jo v imenu države
podeli vlada, posebej za raziskovanje in posebej za izkoriščanje ali skupaj za raziskovanje in
izkoriščanje- velja za celotno skupino pod šifro C Rudarstvo (13. člen Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 98/04 – UPB1 in 68/08).
Koncesija za raziskovanje se podeli za največ pet let in se jo lahko podaljša za največ tri leta,
vsakič kadar obseg raziskovalnih del, določenih s koncesijsko pogodbo, ni bil izvršen, kljub
rednemu in dobro izvedenemu raziskovanju ali če se z izvedenimi raziskavami dokaže
smotrnost nadaljevanja le-teh.
Koncesija za izkoriščanje se podeli za določen čas, ki je normalno potreben za gospodarno
izkoriščanje določene mineralne surovine na določenem področju. Ta rok sme biti največ
petdeset let, razen če zaradi velikih vlaganj v izkoriščanje določene mineralne surovine na
določenem območju, in ob rednem in dobro izvedenem izkoriščanju, ni bilo mogoče izčrpati
zalog na pridobivalnem prostoru.
Dovoljenje za predhodno raziskovanje lahko pridobi z dovoljenjem upravne enote, na
območju katere bodo predhodna raziskovanja potekala, pravna ali fizična oseba. To
dovoljenje se izda za čas izvedbe programa predhodnega raziskovanja, največ pa za eno
leto – 13. člen ZRud).
Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije,
opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot
zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti
proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih
kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) – 44. člen Zakona o kemikalijah
(Uradni list RS, št. 110/03, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZbioP in 16/08). Dovoljenje izda organ,
pristojen za kemikalije.

NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
Ministrstvo, pristojno za prostor, izda posamezniku na njegovo zahtevo licenco za opravljanje
poslov posredovanja v prometu z nepremičninami in ga vpiše v imenik nepremičninskih
posrednikov, če ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, opravljen strokovni izpit v skladu z
zakonom in če ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje
oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece, ki še ni izbrisana – 7. člen
Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB1).
Tuja fizična oseba lahko ob pogoju vzajemnosti opravlja posle nepremičninskega
posrednika (9. čl. ZNP):
1. če izkaže, da v državi, katere državljan je, izpolnjuje pogoje za nepremičninskega
posrednika;
2. če z ustrezno listino izkaže, da v državi, katere državljan je, ni bila pravnomočno
nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen
zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana; Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 16
3. če je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu, pri čemer je
vlogi za vpis potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev po tem zakonu.

NOVINAR
90.030 Umetniško ustvarjanje
Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v razvid samostojnih novinarjev pri
ministrstvu, pristojnem za kulturo po predhodnem mnenju registrirane strokovne organizacije
novinarjev – 22. člen Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1), Uredba o
postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje
razvida kot javne knjige (Uradni list RS, št. 105/01).
V razvid iz prejšnjega odstavka se vpiše, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;
– da opravlja novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic;
– da ima dokazila o objavah v medijih, ki so vpisani v razvid iz 12. člena tega zakona;
– da mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedano opravljanje te dejavnosti.

OBRTNA DEJAVNOST
Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je potrebna poklicna usposobljenost ter
dejavnosti domače in umetnostne obrti se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja, ki ga izda
Obrtna zbornica Slovenije (OZS) in vpisa v obrtni register, ki ga vodi OZS – 6. člen Obrtnega
zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB1, 117/06 – ZdavP-2 in 102/07).3
Obrtno dovoljenje je
dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.
Pravico do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero ni potrebna ustrezna poklicna
usposobljenost in obrti podobne dejavnosti se pridobi z vpisom v obrtni register. Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije opravi vpis v obrtni register po uradni dolžnosti, potem ko
prejme obvestilo upravljalca poslovnega registra o vpisu majhne družbe oziroma
samostojnega podjetnika posameznika, ki opravlja obrtno dejavnost, za katero ni potrebna
poklicna usposobljenost oziroma, ki ima kot glavno dejavnost opredeljeno obrti podobno
dejavnost, v poslovni register.

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI SOBODAJALCEV
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
Sobodajalec po tem zakonu je fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali
pravna oseba, ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali v najetem
stanovanju ali počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti
pa lahko, ne glede na določbo drugega odstavka 5. člena tega zakona, tudi v drugih
prostorih.
Fizična oseba je lahko sobodajalec, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet
mesecev v koledarskem letu), gostom nudi do 15 ležišč in je vpisana v Poslovni register
Slovenije4
– 14. člen Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2 in 60/07).
3 Seznam obrtnih in obrti podobnih dejavnosti je določen v Uredbi o določitvi obrtnih
dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/08).
4 Do 21. 8. 2008 so se morali sobodajalci vpisati v register pri pristojni upravni enoti in pri
AJPES-u, od tega datuma dalje pa se vpišejo le v register, ki ga vodi AJPES. Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 17

OPRAVLJANJE DEL V GOZDOVIH
02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
Posamezne naloge iz prve, druge, tretje, pete, šeste, sedme in osme alinee 1. odstavka 50.
člena lahko opravljajo tudi koncesionarji. Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki
pridobi koncesijo, katero podeli minister, pristojen za gozdarstvo, na predlog Zavoda za
gozdove Slovenije – 50. člen Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US,
24/99 – skl. US, 56/99 – ZON (31/00 – popr.), 67/02, 110/02 – ZGO-1, 112/06 – odl. US,
115/06 in 110/07).

OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN POSLOV
64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
V RS lahko investicijske storitve in posle opravlja borznoposredniška družba, ki za to pridobi
dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, investicijsko podjetje države članice, ki ni
banka ali posebna finančna institucija in ki v skladu s tem zakonom ustanovi podružnico v
Republiki Sloveniji oziroma je v skladu s tem zakonom upravičena neposredno opravljati
investicijske storitve in posle v Republiki Sloveniji in podružnica investicijskega podjetja tretje
države, ki ni banka in ki pridobi dovoljenje agencije za ustanovitev.
V RS lahko investicijske storitve in posle opravlja tudi banka, ki za to pridobi dovoljenje
Banke Slovenije, banka ali posebna finančna institucija države članice, ki v skladu z ZBan-1
ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji oziroma je v skladu z ZBan-1 upravičena
neposredno opravljati investicijske storitve in posle v Republiki Sloveniji in podružnica banke
tretje države, ki pridobi dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev in je v skladu z ZBan-1
upravičena opravljati investicijske storitve in posle – 32. člen Zakona o trgu finančnih
instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 (100/07 – popr.) in 69/08).

OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG VARNOSTI PRI DELU
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske,
tehnične in druge pogoje, lahko od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (v
nadaljevanju: ministrstvo) pridobi dovoljenje za opravljanje določenih strokovnih nalog- 46.
člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01).
Dovoljenje za delo tako lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik pridobi za
opravljanje naslednjih strokovnih nalog:
1. opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih, kemičnih in bioloških škodljivosti v
delovnem okolju;
2. opravljanje periodičnih in drugih pregledov in preizkusov delovne opreme;
3. izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
4. pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo.
Kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje določa Pravilnik o pogojih in postopku
za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list
RS, št. 42/03).

OSEBNO DOPOLNILNO DELO
Posameznik lahko opravlja osebno dopolnilno delo v skladu z določbo 12. člena Zakona o
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/07 – UPB1) in ob
upoštevanju Pravilnika o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 18
priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02). Pred pričetkom opravljanja dela je posameznik
dolžan osebno dopolnilno delo priglasiti pristojni upravni enoti, ki ga vpiše v seznam
zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo. Od 27. 9. 2008 velja tudi Navodilo za
opravljanje kratkotrajnega dela (Uradni list RS, št. 91/08), ki podrobneje ureja prijavo
kratkotrajnega dela in določa vodenje evidence opravljanja tega dela. Mikro družba, zasebni
zavod ali podjetnik z največ 10 zaposlenimi mora opravljanje kratkotrajnega dela prijaviti pri
krajevno pristojni upravni enoti pred opravljanjem tega dela.

OVEROVITELJ ELEKTRONSKEGA PODPISA
Overitelj za opravljanje svoje dejavnosti ne potrebuje posebnega dovoljenja, mora pa
začetek opravljanja dejavnosti prijaviti ministrstvu, pristojnemu za informacijsko družbo,
najmanj osem dni pred začetkom. Ob začetku opravljanja dejavnosti ali ob spremembi
dejavnosti mora overitelj ministrstvo seznaniti s svojimi notranjimi pravili glede elektronskega
podpisovanja in overjanja ter s svojimi postopki in infrastrukturo – 18. člen Zakona o
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB1 in 61/06
– ZEPT). Ministrstvo vodi elektronski javni register overiteljev v Republiki Sloveniji – 40. člen
zakona.

POŠTNE STORITVE
53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
Poštne storitve, razen če zakon določa drugače, lahko izvaja vsaka fizična ali pravna oseba,
ki o tem pisno obvesti Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK), za
izvajanje univerzalnih poštnih storitev pa mora fizična ali pravna oseba pridobiti dovoljenje
agencije – 10., 11. člen Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1).
Dovoljenje se izda fizični ali pravni osebi, ki:
1. je registrirana za izvajanje poštnih storitev,
2. ima strokovno usposobljene delavce za izvajanje poštnih storitev,
3. razpolaga s finančnimi sredstvi ali dokaže, da jih lahko pridobi v obsegu, potrebnem za
izvajanje teh storitev,
4. ji v zadnjih petih letih pred vlogo za izdajo dovoljenja le-to ni bilo razveljavljeno po uradni
dolžnosti na podlagi 2. do 7. točke petega odstavka 19. člena tega zakona,
5. predloži dokazila o zagotavljanju varnega in zanesljivega prenosa poštnih pošiljk.

PREVOZ ŽIVALI
49.410 Cestni tovorni promet
50.200 Pomorski tovorni promet
51.210 Tovorni zračni promet
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo prevoz živali, morajo biti registrirane pri Veterinarski
upravi RS z odločbo v upravnem postopku – 7. člen Zakona o veterinarskih merilih skladnosti
(Uradni list RS, št. 93/05).

PREVOZNIŠTVO
49.410 Cestni tovorni promet
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.310 Mestni in primestni kopenski potniški prometSeznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 19
Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu se
pridobi z licenco, razen če se ne pridobi z licenco Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta
684/92/EGS ali z dovoljenjem Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 881/92/EGS – Zakon o
prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 (5/07 – popr. in 123/08). Izdajanje in
odvzem licence za opravljanje dejavnosti prevozov potnikov in blaga v notranjem in
mednarodnem cestnem prometu se izvaja na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
Javno pooblastilo se podeli eni pravni osebi – izdajatelju licenc za deset let. Izdajatelj licenc
mora upravne naloge iz prejšnjega odstavka izvajati najmanj na enem mestu v Republiki
Sloveniji. avno pooblastilo podeli minister z odločbo po opravljenem javnem natečaju v
skladu s tem zakonom. Ministrstvo odločbo o podelitvi javnega pooblastila iz tega člena
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

PROJEKTIRANJE
71.111 Arhitekturno projektiranje
Posebno dovoljenje za opravljanje same dejavnosti ni predpisano, je pa z 28. členom ZGO-1
določeno, da je projektant lahko pravna ali fizična oseba, ki ima v sodni oziroma poslovni
register vpisano dejavnost projektiranja. Če sam samostojni podjetnik posameznik ali
ustanovitelji gospodarske družbe ne izpolnjujejo pogojev za odgovornega projektanta, mora
imeti takšna pravna ali fizična oseba pri opravljanju dejavnosti zagotovljeno sodelovanje
ustreznega števila odgovornih projektantov.
Odgovorni projektant je lahko posameznik, ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v
ustrezen imenik (pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije ali pri Inženirski zbornici
Slovenije) – 45. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 14/05 –
popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US In 126/07).
Odgovorni projektant je lahko posameznik, ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v
ustrezen imenik in ima po končanem študiju za pridobitev univerzitetne izobrazbe najmanj
pet let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev, če nastopa kot odgovorni
projektant načrta za zahtevni objekt, oziroma najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju
projektantskih storitev, če nastopa kot odgovorni projektant načrta za manj zahtevni objekt,
po končanem študiju za pridobitev visoke strokovne izobrazbe pa najmanj sedem let pri
zahtevnih objektih in najmanj pet let pri manj zahtevnih objektih.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Raziskovalno in razvojno dejavnost izvajajo raziskovalne organizacije in ter zasebni
raziskovalci- 6. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-
UPB1, 61/06 – ZDru-1 in 112/07).
Koncesijo za opravljanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti, po predhodno
opravljenem postopku izbora koncesionarja, ki ga izvede agencija na področju raziskovalne
dejavnosti, podeli minister, pristojen za znanost, z odločbo (38. člen). Organizacije, ki
opravljajo raziskovalno dejavnost, se vpišejo v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti – Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in
razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05 in 122/06) – velja za celotno skupino pod šifro K
73.
Posameznika, ki opravlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot zasebnik (zasebni
raziskovalec) se na podlagi vloge vpiše v register zasebnih raziskovalcev. Register vodi Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 20
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije- 2. člen Pravilnika o registru
zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 12/05, 5/07 in 84/08).

REJNIŠKA DEJAVNOST
87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
Dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti lahko pridobi oseba, katere primernost se preverja
skozi več stopenj (s strani pristojnega centra za socialno delo, s strani Komisije za izbor
kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti), in ki uspešno zaključi usposabljanja. Na podlagi
uspešno zaključenega usposabljanja ministrstvo, pristojno za družino, izda kandidatom
dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti in jih vpiše v evidenco izdanih dovoljenj – 13. člen
Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US in 114/06 –
ZUTPG). Izjeme v postopku pridobitve dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti so
sorodniki otroka – 14. člen Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti.

REVIDIRANJE
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Storitve revidiranja lahko opravlja samo revizijska družba – to je družba s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki je organizirana kot gospodarska družba po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe in ima veljavno dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za
opravljanje storitev revidiranja,. Storitve revidiranja lahko v imenu revizijske družbe opravljajo
samo osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in so v
delovnem razmerju z revizijsko družbo ali imajo z revizijsko družbo sklenjeno pogodbo ali
dogovor o poslovnem sodelovanju. Te osebe smejo izvajanje posameznih postopkov
revidiranja poveriti tudi drugim osebam, ki so v delovnem razmerju z revizijsko družbo ali
imajo z revizijsko družbo sklenjeno pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju, pod
pogojem, da je njihovo delovanje skrbno načrtovano in nadzirano. – 5. člen Zakona o
revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08).

RIBIŠKI ČUVAJ
Ribiški čuvaj je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima že najmanj 3 leta izpit za ribiča in
ima izpit za ribiškega čuvaja po 56. členu Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št.
61/06).

IZVAJALEC ELEKTRORIBOLOVA
05.010 Ribolov
Izvajalec elektroribolova je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima opravljen izpit za
strokovno usposobljenega delavca, ki opravlja naloge izvajalca elektroribolova po 56. členu
Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).

RIBIŠKI GOSPODAR
03.120 Sladkovodno ribištvo
Ribiški gospodar je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima opravljen izpit za strokovno
usposobljenega delavca, ki opravlja naloge ribiškega gospodarja po 56. členu Zakona o
sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).

RIBOGOJEC ZA POTREBE KONCESIONARJA
Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 21
03.210 Gojenje morskih organizmov
Ribogojec za potrebe upravljavca ribiškega okoliša je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki
ima opravljen izpit za strokovno usposobljenega delavca, ki opravlja naloge ribogojca po 56.
členu Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).

USPOSABLJANJE REŠEVALCEV IZ VODE
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda pooblastilo za izvajanje programov
usposabljanja in preizkuse usposobljenosti za reševanje iz vode – 9. člen Pravilnika o
reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 118/04 in 79/07).
Pravne ali fizične osebe, ki želijo izvajati usposabljanje po posameznih programih za
reševanje iz vode, vložijo pri upravi vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega
člena. Iz vloge mora biti razvidno, po katerih programih želi vlagatelj izvajati usposabljanje.
Pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje usposabljanja po posameznih
programih za reševanje iz vode, izda generalni direktor uprave pooblastilo za izvajanje
usposabljanja po posameznih programih za reševanje iz vode. Pooblastilo se izda za pet let
in se nato lahko podaljša za enako obdobje na zahtevo vlagatelja.

REŠEVALEC IZ VODE
Za reševalca iz vode se lahko usposobi vsaka polnoletna oseba z ustreznimi psihofizičnimi
sposobnostmi, ki ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo ter opravljen preizkus iz plavalnih
sposobnosti. – 31. člen Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno
prečiščeno besedilo).

SERVISIRANJE GASILNIH APARATOV
33.120 Popravila strojev in naprav
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda pooblastilo pravni ali fizični osebi, ki
izpolnjuje predpisane pogoje – 4. člen Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za
vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/04 in 116/07).

PREGLEDOVANJE HIDRANTNIH OMREŽIJ
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda pooblastilo pravni ali fizični osebi, ki
izpolnjuje predpisane pogoje – 4. člen Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni
list RS, št. 22/95)

IZVAJANJE POŽARNEGA VAROVANJA
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Požarno varovanje je varovanje premoženja pred požarom. Požarno varovanje vključuje
tehnično in fizično požarno varovanje. Požarno varovanje po tem pravilniku lahko opravljajo
pravne osebe, ki imajo licenco za varovanje premoženja skladno z zakonom, ki ureja
zasebno varovanje in na podlagi tega pravilnika pridobljeno pooblastilo za izvajanje
požarnega varovanja. Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 22
Požarno varovanje požarno bolj ogroženih industrijskih in drugih poslovnih objektov, v katerih
obstaja vsaj srednja do povečana požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene
požarne ogroženosti, lahko izvajajo na podlagi predpisov, ki urejajo gasilstvo in pogodb z
gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, ki so lastniki ali uporabniki takih
objektov, tudi poklicne ali prostovoljne gasilske enote, ki morajo na območje požarno
varovanega objekta priti z intervencijsko ekipo najkasneje v desetih minutah od trenutka
alarma oziroma poziva, pri čemer sedež teh enot ne sme biti oddaljen od varovanega objekta
več kot 5 km. Te gasilske enote morajo izpolnjevati tudi druge pogoje, če je tako določeno s
tem pravilnikom.
Pravica za izvajanje požarnega varovanja se pridobi s pooblastilom za izvajanje požarnega
varovanja, ki ga izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje).
Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja lahko pridobi tisti, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da ima licenco za varovanje premoženja, pridobljeno na podlagi zakona, ki ureja zasebno
varovanje;
– da ima zaposlenih najmanj pet varnostnikov, ki izpolnjujejo pogoje določene s tem
pravilnikom;
– da zagotavlja opremo, predpisano s tem pravilnikom za vozila, s katerimi se izvaja požarno
varovanje;
– da zagotavlja neposredno in stalno komunikacijo med VNC in varnostniki.
– 4. člen Pravilnika o požarnem varovanju (Uradni list RS, št. 107/07).

PREGLEDOVANJE SISTEMOV VGRAJENE AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda pooblastilo pravni osebi,
samostojnemu podjetniku posamezniku ali posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost in
izpolnjuje predpisane pogoje –5. člen Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/07).

STEČAJNI UPRAVITELJ
69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
Upravitelj je organ postopka zaradi insolventnosti, ki v tem postopku opravlja svoje
pristojnosti in naloge, določene v zakonu, zaradi varovanja in uresničitve interesov upnikov.
(2) V stečajnem postopku upravitelj vodi posle insolventnega dolžnika v skladu s potrebami
postopka in ga zastopa.
Funkcijo upravitelja lahko opravlja le oseba, ki ima veljavno dovoljenje ministra, pristojnega
za pravosodje, za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne
likvidacije – 108. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07).
Minister, pristojen za pravosodje, izda dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja osebi, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice
Evropskega gospodarskega prostora in ima aktivno znanje slovenskega jezika,
2. je poslovno sposobna in ima splošno zdravstveno zmožnost,
3. ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje pravne ali ekonomske smeri ali
enakovredno izobrazbo v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 23
vrednotenje izobraževanja, ali dovoljenje za opravljanje nalog revizorja ali pooblaščenega
revizorja v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje,
4. ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri opravljanju del s strokovno izobrazbo iz 3. točke
tega odstavka,
5. ima sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost iz prvega odstavka
102. člena tega zakona za najnižjo zavarovalno vsoto 150.000 eurov v posameznem letu,
6. je opravila strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja,
7. je vredna javnega zaupanja za opravljanje te funkcije.

SODNI IZVEDENEC, CENILEC, TOLMAČ
69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
Sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače imenuje minister, pristojen za pravosodje-
86. člen Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB3). Imenovanje se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter vpiše v imenik sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in
sodnih tolmačev, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje – 88. člen Zakona o sodiščih.
Za sodnega izvedenca je lahko imenovan, kdor:
1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice
Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
2. je poslovno sposoben,
3. je osebnostno primeren,
4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti, zaradi katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega dela, ker bi
to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njegovega dela ali ugledu
sodišča,
5. ima univerzitetno izobrazbo in ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in
izkušnje za določeno vrsto izvedenskega dela,
6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi
opravljati izvedensko delo,
7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedeništvom.

ŠPORTNE DEJAVNOSTI
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.291 Dejavnost marin
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in
rekreacije
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.190 Druge športne dejavnosti
Opravljanje dejavnosti na področju športa, ki se opravlja kot pridobitna dejavnost, lahko
opravljajo pravne osebe in posamezniki s stalnim prebivališčem v RS, ki so vpisani v razvid
zasebnih športnih delavcev – 34. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 – odl.
US, 110/02 – ZGO-1, 15/03 -ZOPA).
Posameznik lahko na podlagi 34. člena Zakona o športu opravlja naloge v športu kot zasebni
športni delavec, če:
– ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost za opravljanje te dejavnosti, Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 24
– ima licenco za opravljanje dejavnosti v športu, če je predpisana,
– mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje te dejavnosti,
– obvlada slovenski jezik in
– ima stalno prebivališče v RS.
Poleg navedenega pa lahko posameznik samostojno kot poklic opravlja športno dejavnost,
če je v skladu z določbami 35. člena Zakona o športu vpisan v razvid poklicnih športnikov.

TRGOVINA
G TRGOVINA
Za opravljanje trgovinske dejavnosti ni predpisanega nobenega dovoljenja, upoštevati pa je
treba Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po
zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil (Uradni list RS, št. 28/1993) in Pravilnik o
minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje
trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93
(34/93 popr.). ta dba pravilnika sta veljala le do 25.9.2008, v kolikor nista bila v nasprotju z
novim zakonom, novih pa še ni sprejetih.
Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo
prodajalno mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca
prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in
časovni termin prodaje blaga. Lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, kjer se blago
lahko prodaja na tak način. Za prodajo blaga na tak način se šteje tudi prodaja blaga na
prireditvah (sejmi, shodi in podobno). V tem primeru lahko organizator prireditve ali
organizatorka prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi – 8.
člen Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08).
Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije opravljajo promet z nevarnimi
kemikalijami morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi
kemikalijami – 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03, 47/04 – ZdZPZ,
61/06 – ZBioP). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.
Pravne in fizične osebe, ki na teritoriju Republike Slovenije proizvajajo nevarne kemikalije,
opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami ali uporabljajo nevarne kemikalije, razvrščene kot
zelo strupene (T+) ali strupene (T), morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti
proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih
kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) – 3. člen Zakona o biocidnih
proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) in 44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št.
110/03, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.
Dobavitelj kozmetičnih proizvodov mora dejavnost predhodno priglasiti pri Uradu RS za
kemikalije – 9. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00, 65/03 in
47/04 – ZdZPZ)) in 3. člen Pravilnika o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih
proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v
promet – (Uradni list RS, št. 114/03).
Zavezanci morajo pred začetkom opravljanja strateške dejavnosti to priglasiti pri pristojnem
organu oziroma pridobiti dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti na podlagi 9. člena
Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list
RS, št. 29/06). Dovoljenje izda organ, pristojen za kemikalije.
Za izvajalce, ki opravljajo dejavnosti s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge izdaja
organ, pristojen za kemikalije licence oziroma registracije. Izvajalci morajo pridobiti licenco
oz. registracijo pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Pravna podlaga za licenco oz. Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 25
registracijo je Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah
(Ur.l. EU, št. 047 iz dne 18.2.2004) in Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za
nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi
državami (Ur.l. EU, št. 22 iz dne 26.1.2005). Za Skupino 1 morajo izvajalci pridobiti licenco
na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št. 273/2004 in 6. člena Uredbe (ES) št. 111/2005. Za
Skupini 2 in 3 pa morajo izvajalci pridobiti registracijo na podlagi 3. člena Uredbe (ES) št.
273/2004 in 7. člena Uredbe (ES) št. 111/2005.

UPRAVLJANJE STANOVANJ
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Upravnik večstanovanjske hiše je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki je registriran za dejavnost upravljanja z nepremičninami in vpisan v register upravnikov
večstanovanjskih stavb pri pristojnem organu- Register upravnikov vodi pristojna upravna
enota oziroma organ mestne občine, na območju katere je večstanovanjska stavba-
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 – odl. US,
18/07 – skl. US, 45/08 – ZVEtl in 57/08.).

USPOSABLJANJE VOZNIKOV IZREDNIH PREVOZOV
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Minister, pristojen za promet, predpiše program usposabljanja za spremljevalce izrednih
prevozov, pogoje, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna ali druga organizacija za izvajanje
tega programa, obrazec potrdila o uspešno opravljenem programu, način vodenja evidence o
izdanih potrdilih in pooblasti organizacije za izvajanje tega programa
– 70. člen Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 57/08 –
ZLDUVCP in 73/08 – odl. US).)

VINOGRADNIŠTVO
11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
Vpis v register pridelovalcev grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov – 13. člen Zakona o
vinu (Uradni list RS, št. 105/06).

VROČANJE PO ZPP
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
Pravna ali fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost vročanja po ZPP, mora pridobiti
dovoljenje za opravljanje vročanja, ki ga podeli minister, pristojen za pravosodje- 132. člen
Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – UPB3, 101/07 – odl. US, 102/07 –
odl. US, 45/08 – Zarbit, 45/08, 62/08 – skl. US, 111/08 – – odl. US, 116/08 – skl. US in
121/08 – skl. US).

ZASEBNA VETERINARSKA DEJAVNOST
75.000 Veterinarstvo
Veterinarska organizacija (pravna ali fizična oseba) lahko začne opravljati veterinarske
dejavnosti, za katere ni potrebna koncesija po tem zakonu, ko Veterinarska zbornica z
odločbo v upravnem postopku ugotovi, da veterinarska organizacija izpolnjuje predpisane
pogoje za določeno organizacijsko obliko. Za opravljanje dejavnosti javne veterinarske Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 26
službe mora veterinarska organizacija poleg odločbe iz prvega odstavka tega člena pridobiti
tudi koncesijo VURS – 63. člen Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/2002 –
ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05-ZVMS).

ZASEBNO VAROVANJE
80.100 Varovanje
Pravica za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja se pridobi z licenco, ki jo podeli
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve – 16. člen Zakona o zasebnem varovanju (Uradni
list RS, št. 126/03, 7/07 – skl. US, 16/07 – odl. US, 102/07 in 96/08 – odl. US).
Licenco se izda z upravno odločbo. Po dokončnosti upravne odločbe ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve, po uradni dolžnosti imetniku licence podeli certifikat, s katerim gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik ali oseba, ki samostojno opravlja dejavnost,
dokazuje posest licence. Obliko in vsebino certifikata določi minister, pristojen za
notranje zadeve.

ZAVAROVALNI POSLI
65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne
socialne varnosti
Z zavarovalniškimi posli se lahko ukvarja pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je
pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov – 1.
člen Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB2, 9/07, 102/07 in 69/08).
Z zavarovalnimi posli se lahko ukvarja tudi podružnica tuje zavarovalnice, ki je za opravljanje
teh poslov pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor in zavarovalnica države
članice Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, ki v skladu s tem zakonom
ustanovi podružnico na območju Republike Slovenije oziroma je v skladu s tem zakonom
pooblaščena neposredno opravljati zavarovalne posle na območju Republike Slovenije.
Zavarovalnica je lahko organizirana samo kot delniška družba ali kot družba za vzajemno
zavarovanje.

ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE
66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
Storitve zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja lahko opravlja samo zavarovalna
zastopniška oziroma posredniška družba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Dovoljenje izda Agencija za zavarovalni
nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov – 227. člen Zakon o zavarovalništvu (Uradni list
RS, št. 109/06 – UPB2, 9/07, 102/07 in 69/08).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko storitve zavarovalnega posredovanja
opravljajo tudi banke, ki so za opravljanje teh storitev pridobile dovoljenje Banke Slovenije.
Banka Slovenije izda dovoljenje na podlagi predhodnega mnenja Agencije za zavarovalni
nadzor.

ZDRAVILA
21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 27
Zdravilo se lahko da v promet, če je bilo zanj izdano dovoljenje za promet, ki ga izda Javna
agencija za zdravila in medicinske pripomočke – 17. člen Zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 31/06 in 45/08).
Postopek za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom se začne z vlogo predlagatelja, ki je
pravna ali fizična oseba s sedežem v Evropski uniji. To je lahko proizvajalec zdravila ali
pravna ali fizična oseba, ki ima s proizvajalcem sklenjeno pisno pogodbo in izpolnjuje
zahteve skladno z določbami tega zakona. Vloga za pridobitev dovoljenja za promet z
zdravilom vsebuje dokumentacijo in vzorce ter referenčne standarde, če je to potrebno in če
to zahteva organ, pristojen za zdravila.
Organ, pristojen za zdravila, o vlogi za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom odloči v
210 dneh po prejemu popolne vloge. Dovoljenje za promet z zdravilom se izda za obdobje
petih let, če ni z zakonom določeno drugače.

ZDRAVSTVENA ZASEBNA DEJAVNOST
86.90 Druge dejavnosti za zdravje
Minister, pristojen za zdravstvo, izda odločbo o vpisu v register zasebnih zdravstvenih
delavcev – 4. člen Pravilnika o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev (Uradni list
RS, št. 24/92 in 98/99 – ZZdrS).

ŽIČNICE – VLEČNICE
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
Investitor mora za graditev žičniške naprave pridobiti koncesijo. Koncesijo za vlečnico na
podlagi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03), podeli
občina, za žičniško napravo, ki leži na območju mestne občine podeli koncesijo mestna
občina, za ostale žičniške naprave (razen izjem, ki jih določa 20. člen omenjenega zakona)
podeli koncesijo pristojno Ministrstvo za promet. Žičniška naprava lahko obratuje samo z
dovoljenjem za obratovanje, ki ga izda Ministrstvo za promet.
V skladu z 51. členom zakona morata vodja obratovanja in njegov namestnik imeti
pooblastilo ministra, pristojnega za žičniške naprave, za vodenje in obratovanja žičniške
naprave.
Uporabo smučišča, varnost in pogoje, katerim morajo ustrezati površine smučišča,. določa
Zakon o varnosti na smučišču (Uradni list RS, št. 3/06 – UPB1, 17/08 (52/08)), ki med drugim
tudi določa, da sme smučišče obratovati z dovoljenjem za obratovanje, ki ga izda minister,
pristojen za promet;

ŽIVILA ŽIVALSKEGA IZVORA
10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega
10.120 Proizvodnja perutninskega mesa
10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov
10.510 Mlekarstvo in sirarstvo
Živilski obrati, ki proizvajajo živila živalskega izvora, morajo biti pred začetkom opravljanja
dejavnosti registrirani ali odobreni v skladu s Pravilnikom o obratih na področju živil
živalskega izvora (Uradni list RS, št. 51/06 in 66/07). Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 28

AEROSNEMANJA ZA IZDELAVO KARTOGRAFSKIH PUBLIKACIJ
74.200 Fotografska dejavnost
Aerosnemanja za izdelavo kartografskih publikacij lahko skladno s prvim odstavkom 31.
člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – UPB, 138/04 – skl. US, 53/05 – skl. US
in 117/07 – odl. US) opravljajo le pravne osebe, ki jih pooblasti vlada.

RAZISKOVANJA NA PODROČJIH, KI SO POMEMBNA ZA OBRAMBO
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
84.220 Obramba
Tuje fizične in pravne osebe, ki opravljajo raziskovanja na področjih, za katera je predpisano,
da so pomembna za obrambo, morajo skladno z drugim odstavkom 31. člena Zakona o
obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – UPB, 138/04 – skl. US, 53/05 – skl. US in 117/07 – odl.
US) predhodno pridobiti soglasje Ministrstva za obrambo ter Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo.

PROMET Z VOJAŠKIM OROŽJEM IN OPREMO
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
Vojaško orožje in opremo lahko prodaja, izvaža ali uvaža ter opravlja posle posredovanja s
tem blagom le gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, ki pridobi dovoljenje
Ministrstva za obrambo iz prvega odstavka 77. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št.
103/04 – UPB, 138/04 – skl. US, 53/05 – skl. US in 117/07 – odl. US). Podrobnejše pogoje in
postopek za pridobitev tega dovoljenja določa Uredba o dovoljenjih in soglasjih za promet in
proizvodnjo vojaškega orožja in opreme (Uradni list RS, št. 18/03, 31/05 in 113/07).

CIVILNO OROŽJE
25.400 Proizvodnja orožja in streliva
Pravna oseba ali podjetnik posameznik lahko prične opravljati dejavnost prometa z orožjem
ali dejavnost civilnega strelišča, ko dobi dovoljenje Ministra, pristojnega za notranje zadeve
39. in 51. člen Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05- UPB1).
Za posamični uvoz, izvoz in tranzit pa je potrebno posebno dovoljenje, ki ga izda Ministrstvo
za notranje zadeve 69., 70. in 71.e člen Zakona o orožju.

PROIZVODNJA VOJAŠKEGA OROŽJA IN OPREME
25.400 Proizvodnja orožja in streliva
Kdor želi proizvajati vojaško orožje in opremo mora predhodno pridobiti soglasje Ministrstva
za obrambo iz prvega odstavka 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 –
UPB, 138/04 – skl. US, 53/05 – skl. US in 117/07 – odl. US). Za proizvodnjo vojaškega
orožja in opreme se šteje tudi proizvodnja posameznih sklopov ali sestavnih delov vojaškega
orožja in opreme. Podrobnejše pogoje in postopek za pridobitev tega soglasja določa Uredba
o dovoljenjih in soglasjih za promet in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme (Uradni list
RS, št. 18/03, 31/05 in 113/07).

TEHNIČNI PREGLEDI VOZIL
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 29
V 205. členu Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 57/08 –
ZLDUVCP in 73/08 – odl. US) je določeno, da tehnične preglede motornih in priklopnih vozil
opravljajo pravne osebe, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve.
Pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil se podeli pravni
osebi, ki izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav ter
strokovnih delavcev, določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi
predpisi in izpolnjuje pogoje za opravljanje registracije motornih in priklopnih vozil.

IZVAJANJE USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA OPRAVLJANJE IZPITOV ZA UPRAVLJANJE S ČOLNI
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izda pooblastilo pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje
pogoje za usposabljanje kandidatov za opravljanje izpita za voditelja čolna, preizkusa znanja
ali VHF GMDSS izpita skladno z 31. členom Pravilnika o upravljanju s čolni (Uradni list RS,
št. 42/05 in 103/05).

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE POMORŠČAKOV
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izda odločbo o izpolnjevanju pogojev za
usposabljanje izobraževalnemu zavodu, drugi pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za
izobraževanje in usposabljanje pomorščakov za pridobitev pooblastil o nazivu skladno s 70.
členom Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05 in 95/07).

LETALSTVO
51.100 Potniški zračni promet
Dejavnosti zračnega prevoza sme opravljati pravna ali fizična oseba, ki je pridobila
operativno licenco in spričevalo letalskega prevoznika (prvi odstavek 68. člen Zakona o
letalstvu, Uradni list RS, št. 113/06 – UPB1, 10/07 – skl. US in 68/08 – odl. US) in Uredba
Sveta (EGS) št. 2407/92 z dne 23. julija 1992 o licenciranju letalskih prevoznikov, UL L 240,
z dne 24. 8. 1992, str. 1). Operativno licenco in spričevalo letalskega prevoznika izda
Ministrstvo za promet.
Druge dejavnosti v zračnem prometu sme opravljati pravna ali fizična oseba, ki je pridobila
ustrezno spričevalo ali dovoljenje v skladu z določbami Zakona o letalstvu (drugi odstavek
68. člena) in izpolnjuje druge pogoje v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo v Republiki
Sloveniji. Spričevalo ali dovoljenje izda Ministrstvo za promet.
52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
Izvajalec navigacijske službe zračnega prometa mora pridobiti certifikat o usposobljenosti za
izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa – dovoljenje izvajalcu navigacijskih služb –
Zakon o navigacijskih službah zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in Uredba (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem
nebu (Uredba o izvajanju služb), UL L 96/10 z dne 31. 3. 2004, str. 10). Certifikat –
dovoljenje izda Ministrstvo za promet.
85.530 Dejavnost vozniških šol Seznam pogojev za opravljanje dejavnosti – januar 2009
Ministrstvo za gospodarstvo, Služba za pravne zadeve in javna naročila, Oddelek za pravne zadeve 30
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Strokovno usposabljanje letalskega in drugega strokovnega osebja opravljajo izvajalci, ki
izpolnjujejo predpisane kadrovske, materialne in druge pogoje (letalske šole). Dovoljenje za
delo letalski šoli za določeno vrsto oziroma namen usposabljanja izda Ministrstvo za promet –
56. člen Zakona o letalstvu.

Pripravila:
Andreja Rupar Knez
Mark Heler
Ministrstvo za gospodarstvo
Služba za pravne zadeve in javna naročila
Oddelek za pravne zadeve

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*