Registracija
brenda!

Zaštita brenda ili modela!

Da li ste znali da naziv „Kranjska klobasa“ može da koristi samo 10 sertifikovanih proizvođača kobasica u Sloveniji? Reč je o slovenačkom jelu koje se proizvodi po tačno određenoj recepturi i potvrđenom proizvodnom procesu i jedno je od jela višeg kvaliteta.


Zaštićeni brend može biti slogan, reč, logo ili kombinacija koja izdvaja vaš proizvod ili posao od drugih. Sa brendom dobijamo ekskluzivno pravo da koristimo žig u privredi za obeležavanje roba ili usluga.

Postupak registracije brenda:

А.
Prethodni ispitivanje
 • savetujemo vam kako bi trebalo da bude,
 • raspitujemo se o ispravnosti i
 • sređujemo dokumentaciju za registraciju i pomažemo vam oko prijave
B.
Savetovanje pri podnošenju prijave
 • ispravno popunjen zahtev za registraciju brenda (DZIV Z-1),
 • tačna definicija i klasifikacija robe i usluga prema prema klasifikaciji roba i usluga iz Nice,
 • prikaz brenda u pet primeraka,
 • uzimajući u obzir izuzetke kao što su zaštitu zvučnog brenda za koji su propisani dodatni uslovi,
 • plaćena taksa za prijavu,
 • punomoćje zastupnika.
C.
Formalni test

Formalni test, u kome Ured utvrđuje da li prijava ispunjava uslove iz Zakona o industrijskoj svojini i Pravilnika o sadržini prijave brenda. Nakon završenog službenog pregleda prijave, Zavod proverava da li se, uzimajući u obzir apsolutnih razloga za odbijanje registrovanog brenda (čl. 42. i 43. Zakona o industrijskoj svojini), registrovani znak može registrovati kao brend.

D.
Prigovor

Takođe možemo da vam satavimo i prigovor. Nosilac ranije registrovanog identičnog ili sličnog brenda može u roku od tri meseca podneti pisani prigovor protiv registracije. Ako nije uložen prigovor na registraciju brenda ili Ured utvrdi da je neosnovan, pozvaće podnosioca prijave da plati taksu za registraciju brenda.

Pomoći ćemo vam u registraciji brenda!

Pišite
nam

  Veruju nam!